Кога и как е най-изгодно да продадем имота си?
01.10.2020 г.

Кога и как е най-изгодно да продадем имота си?

Вземането на решение за продажба на имот винаги повдига въпроси, които се нуждаят от задълбочено обмисляне от страна на продавача. Несигурността и колебанието му са особено застъпени в ситуации, в които той не разполага с предишен отминал опит в продажбата на недвижими имоти, което до-голяма степен възпрепятства процеса по откриване на идеалния купувач. Ето кои са темите, които трябва да обмислите, в случай, че ви предстои продажба на недвижимо имущество.

Как да разпознаем правилния момент за продажба на имот?

Ориентирайте се и проучете по-обзорно икономическата ситуация. Факторите, които в момента могат да имат влияние, са:

  • Условията на извънредна епидемиологична обстановка, които несъмнено рефлектират върху икономиката на страната;

  • Данъците за придобиване на имот, при които се наблюдава тенденция за покачване;

  • Банковата стабилност и условията за отпускане на жилищни кредити

Налага ли се да продадем скоро?

Причините да целим бърза продажба могат да бъдат от различно естество. Появата на нов член в семейство често налага необходимостта от по-голямо пространство. Това често се превръща в причина за продажба на вече наличния имот, с цел придобиване на по-просторно жилище, което да отговори на новите нужди на семейството. Друго затруднение, което влияе пряко върху вземането на решение за по-скоростна продажба, би възникнало в случай на невъзможност да се менажират едновременно няколко имота. Това е вероятен казус в случаите, когато биват предписани по наследство няколко имота на името на едно лице. От една страна, този сценарий е изключително благоприятен и улесняващ финансовото положението на собственика, тъй като му предоставя възможност за допълнителен доход, ако отдаде имуществото си под наем. От друга страна, възникват утежняващи обстоятелства като това как да открие подходящи наематели, а задълженията не приключват с това.

Отговорността към имотите предполага да се следи изрядно за тяхното общо състояние. Регулярно да бъдат обсъждани  различни по естество казуси с наемателите – кой отговаря за извършването на леки освежителни ремонти (наемателя или наемодателя), както и да се разрешават евентуални проблеми в сградата и да се дискутират теми като правото на наемателя да отглежда домашен любимец в жилището. В случай, че собственикът изпитва невъзможност да контролира ситуацията, а личните му нужди не предполагат да запази в този вид наследството си, той би могъл да предприеме продажба на един от имотите. Потенциален повод за бързата продажбата на имот се състои и във вероятността собственикът да изпитва финансови затруднения, което да се окаже решаващ фактор. Преместването в по-голям град, с цел професионална реализация, или емигрирането в чужбина, също изискват навременна продажба на жилището.

На какъв етап е пазарът на имоти?

Пазарът на имоти е особено динамичен. Поради това е необходимо продавачът да инвестира известно време, за да проследи пазарната ситуация. Това би му помогнало да се сдобие с реална представа за случващото се имотния пазар. Вземането на решение кога е настъпил правилният момент за продажба е продиктувано както от темповете на развитие и съотношението между търсене и предлагане, така и от настоящата пазарна ситуация, в която се намираме. Имотният пазар се характеризира с редуване на етапи на спад в цените, с такива на възход. Ето затова, е препоръчително да придобиете обстойни наблюдения върху движението, посоката и темпото, с което пазарът се видоизменя. Наблюдението е ценна практика, а домът – дългосрочна инвестиция, което налага продавачът да бъде запознат с актуалните течения и потребности на купувачите.

Какви са тенденциите и потенциалът за бъдещо развитие?

Продавачът на недвижимо имущество трябва да бъде в крак с тенденциите. Затова е необходимо да има поглед върху:

  •  Най-желаните райони за трайно установяване, покупки и отдаване под наем;

  •  Имиджа на квартала, в който се намира имотът;

  •  Инфраструктурата;

  •  Големината на имота (квадратура и брой стаи);

  •  Какви обекти от битово значение има в близост (училища, магазини, бензиностанции)

Важно е да се отбележи, че при продажбата на имоти в София и големите градове от основно значение е бързата връзка с центъра на града, което се явява сериозен фактор в ценообразуването.

Какво трябва да знаем преди продажба на имот?

Сключването на сделка, която да бъде възможно най-изгодна за продавача, е съпътствана от няколко условия, които осигуряват изготвянето на добра оферта и съответно нейното обезпечаване.

Правилна пазарна оценка

Дълбочинното проучване на пазара е полезно, но не само чрез обстойна информираност може да се постави правилната пазарна оценка на имота. От значение при крайното ценообразуване влияят фактори като местоположението и квадратура на имота. Не бива да бъде подценявано и общото състояние на жилището - до каква степен то е оборудвано, обзаведено и ремонтирано.Разбира се, не бива да бъдат подценявани и субективните фактори като усещането за уют, което носи. Показател, който често се влияе от осветеността на жилището, както и от панорамата, която се разкрива от прозореца. 

За да определите правилно пазарната цена на имота, е най-добре да се консултирате със специалист в областта, той има опит и познания и може да ви даде безценни съвети. Затова не избягвайте консултацията с експерти.

Консултация от експерт в областта

Преди всичко експертите в бранша имат широк поглед върху търсенето и предлагането, както и върху пазарните цени. Запознати са с особеностите на вида строителството, качествата и недостатъците на имота, както и какви са потенциални проблеми в процеса по търсене на купувачи. Информираността на брокерите на недвижими имоти се отнася също така до аспекти от технически характер, които се изразяват в познания относно вида и качеството на строителството. В техните компетенции влизат познания относно актуалните пазарни тенденции и точния профил на потенциалния купувач, който би проявил реален интерес за предлагания имот. Често се налага експертите в областта да напътстват своите клиенти във финансовата част от сделка, като ги подготвят за непредвидените от тях дължими суми при сключването на покупко-продажбата. Брокерите на недвижими имоти имат солидни наблюдения за особеностите в поведението на купувачите, което би спомогнало за по-бързото и безпроблемно откриване на купувач и успешното финализиране на процеса по договарянето на продажбата. Една от основните длъжностни характеристики на брокерите на недвижими имоти включва преговарянето при желание за отстъпка. Това е идеална възможност да разчитате на експертите, които да открият преимуществата на вашия имот, за да не се наложи да действате против личния си интерес и да се примирите с допускане на компромис в цената, за което впоследствие да съжалявате.

Документалната и юридическа страна на сделката

Сключването на сделка за продажба на имот би била невъзможна без намесата на нотариус, който да се погрижи за изрядността на документите. Продавачът може да разчита на консултации със своя брокер относно необходимите документи, които трябва да бъдат представени при сключването на сделката. Задължителни документи са данъчната оценка и схема на обекта от Агенция по геодезия, картография и кадастър. Възможни документи също са удостоверението за тежести, което е силно препоръчително, удостоверението за сключен граждански брак, за наследници, ако ситуацията го предполага. Възможно е да се наложи и изваждането на удостоверение от НАП за липса на задължения.

Обърнете внимание и на таксите, които може да се наложи да платите. Според Закона за задълженията и договорите таксите се поделят по равно между страните, но клаузата не е императивна, а може да е въпрос на договорка с купувача.