Как да декларирате имота си
26.04.2021 г.

Как да декларирате имота си след сделка за покупко-продажба?

Какво трябва да знам за декларирането на имот след покупка

Декларирането на имот след покупка е едно от първите задължения на всеки нов собственик на жилище (или на друг вид недвижимо имущество). Какви са сроковете, в рамките на които можете да декларирате имота, кои са необходимите документи, къде се осъществява процедурата, както и от какви данъчни облекчения може да се възползвате, научете в следващите редове.

Какво представлява Закона за местни данъци и такси?

Законът за местни данъци и такси задължава придобилите недвижимо имущество собственици да подадат данъчна декларация за облагане с годишен данък в двумесечен срок от изповядването на сделката и вписването ѝ в Агенцията по вписванията. Важно е да знаете, че процедурата не зависи от това дали сградата е ново или старо строителство. Трябва да имате предвид, че декларирането е задължителна стъпка както когато се отнася до закупуване на имот, така и в случаите, при които придобиването на недвижимото имущество е реализирано чрез замяна. Освен това данъчна декларация от този вид е необходимо да се подаде и в случаите, при които се учредява право на ползване. Тук трябва да се отбележи, че ако на лице са такива условия ползвателят е този, който е натоварен с отговорността да подаде декларацията.
Необходимо е да сте наясно, че една по-солидна промяна на имота може да се отрази върху размера на данъка. При такива обстоятелства трябва да знаете, че също сте задължени да подадете данъчна декларация. За да внесем повече конкретика, ще си послужим с пример. Промените могат да се състоят в осъществено сериозно преустройство на имота, промяна на неговия статут, според който от жилище да бъде превърнато в основно жилище. Промените обхващат и смяната на предназначение на недвижимото имущество например трансформация от жилище в офис помещение.
Тук е моментът да обърнем внимание на възможността декларирането на имот да бъде реализирано от упълномощено лице. Освен това е важно да знаете, че ако разполагате с няколко имота, за всеки един от тях се подава отделна декларация.

Срок за деклариране на имот

Сроковете за деклариране на имот варират спрямо спецификите и обстоятелствата на придобиване на имот.
Ако сградата е построена върху държавен или общински имот
В случай че лицето е собственик на сграда, която е изградена върху държавен или общински имот, то придобива качеството на данъчно задължено лице за имота или за частта, която притежава от него. При тези условия лицата трябва да декларират пред общината придобития имот в двумесечен срок, който започва да тече от датата на придобиване.
Наследство
Когато придобиването на имот се случи при откриване на наследство, данъчно задължените лица или техните законни представители е необходимо да подадат декларация в шестмесечен срок. Това се дължи на обстоятелството, че при тези случаи действат други разпоредби на закона. Важно е да знаете, че декларацията трябва да бъде подадена в общината по последното местожителство на наследодателя. Ако последното местожителство е отвъд граница, то декларирането се осъществява по местонахождение на по-голямата част от имуществото му в страната.
Имот на груб строеж
В случай че обмисляте да се сдобиете с имот, който към момента на продажба е на етап груб строеж, трябва да имате предвид, че е необходимо да изчакате сградата да получи разрешение за ползване. Едва след като сградата има разрешение, трябва да пристъпите към подаването на декларация. Срокът, в който трябва да декларирате имота е двумесечен и започва да тече от датата на разрешението.

Какво трябва да знаем при деклариране като физическо и юридическо лице?

Важно е да се отбележи, че съгласно административнонаказателните разпоредби на закона, ако сроковете за подаване на декларация не бъдат спазени, данъчно задължените лица подлежат на санкции. Стойността на глобата зависи от това дали се отнася за физическо или юридическо лице. Предвиденият размер на глобата за физическите лица, които не подадат в срок своята декларация, е между 10 и 400 лева. Точният размер на санкцията е по преценка на наказващия орган. Имайте предвид, че подлежите на сходна по размер глоба и в случаите, когато в данъчната декларация не бъдат посочени или са посочени неверни данни, като в резултат от това е определен по-малък данък или се е стигнало до освобождаването от такъв.
При данъчно задължените юридически лица също важат санкциите за неспазване на сроковете, като глобата е в размер между 100 и 1000 лева.

Къде извършва декларирането?

Подаването на декларация се осъществява като се подаде молба в отдел „Местни данъци и такси“. За целта трябва да се обърнете към общината, към която е причислен недвижимият имот. Подаването на молбата налага отговорността да заплатите държавна такса към Агенцията по вписванията. Размерът на таксата за вписване на новия нотариален акт се сформира на база на цената, която ще платите за имота. Таксата възлиза на 0,1% върху продажната цена и е фиксирана за територията на цялата страна.

Данъчни облекчения

Полезно за вас като собственици на новопридобит имот е да се запознаете в детайли както със задълженията си, така и с правата и възможностите, с които разполагате. Такъв пример са данъчните облекчения, предвидени от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), според които размерът на данъка може да бъде намален, ако имотът е със статут на основно жилище или ако имуществото е основно жилище на лице с намалена работоспособност.
Облекчение за основно жилище
Ако имотът е вписан и се ползва като основно жилище, данъчното облекчение за задълженото лице се състои в 50% намаление от размера на данъка.
Облекчение за основно жилище на лице с намалена работоспособност
Ако недвижимият имот е жилище на лице, чиято работоспособност е намалена от 50% до 100%, то размерът на данъка за данъчно задълженото лице е намален със 75%.
Отстъпка за внасяне на целия данък
Съгласно разпоредбите данъците се плащат на две равни вноски. Първата вноска трябва да бъде изплатена до 30 юни, а срокът за покриване на втората е до 31 октомври на годината, за която се дължат. Въпреки това, имате право да получите отстъпка от 5% намаление, ако покриете цялата стойност на данъка до 30 април.


Какви документи са необходими

В случай, че се налага да декларирате недвижим имот от позицията си на физическо лице се нуждаете от следните документи:

- > Декларация по чл. 14 от ЗМДТ;

- > Документ за собственост /копие/;

- > Разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация /при ново строителство/;

- > Удостоверение за наследници /при наследство/;

- > Решение на ТЕЛК /при основно жилище/;

- > Пълномощно /при подаване на декларацията от пълномощник/.

Допълнителни документи за юридически лица

Когато декларацията се подава от юридическо лице е необходимо да добавите и Декларация по чл. 17 от ЗМДТ /ако имотът е нежилищен/.