Ръст на данъка за придобиване на имот в най-големите градове
20.03.2020 г.

Ръст на данъка за придобиване на имот в най-големите градове

Разходите при покупката на имот са свързани не само с плащането на цената му. Купувачите трябва да предвидят пари, с които да покрият и останалите дължими такси. Те са комисионната на брокер, нотариалната такса, сумата за вписване на собствеността в Агенцията по вписванията, както и местният данък за придобиване.

Повишение на данъка за придобиване

От началото на 2020 г. някои общини повишиха данъка за придобиване, който се плаща от новия собственик на имота. Той се определя от конкретната община, а въпросните притежатели на недвижимото имущество го плащат по местонахождение на собствеността. Данъкът е процент от цената, на която се изповядва сделката за продажба, като размерът му варира от 0.1 до 3%. Най-голямо е повишението му в София, Варна и Пловдив. 
От януари всички нови собственици на имоти, които се намират на територията на община София, плащат 3% данък. Досега размерът беше 2.5%. Прогнозите са, че това увеличение в столицата ще доведе до 20 млн. ръст на приходите на общината, а парите ще бъдат използвани за ремонти в кварталите.

Същото е повишението и в две от останалите големи общини в страната. Във Варна и Пловдив всички, които закупят жилище, дължат 3% от стойността, на която се изповядва сделката. До края на 2019 г. купувачите на имоти в Пловдив плащаха на общината 2.5% от сумата. Преди увеличението налогът за новите собственици във Варна беше 2.6%. 

Така, ако преди повишението хората, закупили жилище в Пловдив или в София нa цeнa oт 100 000 ЕUR, ca плaщaли дaнък в рaзмeр нa 4 889 лв., към днешна дата са щели да заплатят 5 867 лв.

Данъкът се таксува при прехвърлянето на недвижимия имот. По Закона за местните данъци и такси, ако новият собственик не плати в срок дължимата сума, невнесеният данък се събира заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Останалите дължими такси 

При покупката на имот трябва да предвидите и сума, с която ще платите нотариалната такса. Тя се определя според цената на имота, вида строителство, когато става въпрос за апартамент, и съгласно тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Нотариусът е необходим за изповядване на сделката по покупката и прехвърлянето на имота. Но много често дължимата сума към него се разделя между двете страни по сделката – купувач и продавач.

Таксата за вписване в Агенцията по вписванията също зависи от цената на дадения имот. За територията на цялата страна тя е фиксирана част от стойността му - 0.1% от продажната цена.