Смяна на адресната регистрация при наем на жилище
29.10.2020 г.

Смяна на адресната регистрация при наем на жилище

Освен задължителна според българското законодателство, адресната регистрация е необходима при редица административни процедури. Така например без наличието ѝ, не бихме могли да задвижим издаването на лични документи и да упражним правото си на глас. Много граждани не смятат за необходимо и често пренебрегват актуализирането на информацията, касаеща настоящото им местонахождение. Това обаче в някои случаи може да представлява сериозен проблем, който да възпрепятства осъществяването на комуникация между различните видове институции и конкретното лице.  Такива случаи могат да се превърнат в предпоставка за изпуснати срокове, пропуснати ползи и неупражнено право на глас. Преди обаче да изясним защо и кога се налага да направим смяна в адресната си регистрация, е нужно да разграничим в какво точно се изразяват регистрациите по постоянен и настоящ адрес. 

Адресна регистрация по постоянен адрес

Постоянният адрес представлява населеното място в България, където човек е вписан в регистъра на населението. Това е адресът, който е отразен в личната карта, задграничния паспорт и други официални документи. Всеки гражданин има само един постоянен адрес. На него се вписват и данъчните декларации.

Адресна регистрация по настоящ адрес

Настоящият адрес е мястото, на което пребиваваме в момента. Той предполага временно местоживеене (студентско общежитие, квартира). Предимството, което носи декларирането на настоящ адрес, е правото да извършваме дейности, които в противен случай би следвало да осъществяваме в общината, отговаряща на постоянния ни адрес. Така стои въпросът с гласуването, например. Обикновено регистрацията по настоящ адрес се осъществява при преместване под наем. Разбира се, има възможност постоянният и настоящият адрес да съвпадат.

Важно е да се знае, че постоянният и настоящият адрес на новоредено дете съвпадат съответно с адреса на неговите родители. В случай, че родителите имат различни постоянни адреси, те избират един от тях за детето си. При родители с различни настоящи адреси, настоящият адрес на детето съвпада с този на майката.

Нужна ли е смяна на адреса, когато живеете под наем?

Декларирането на временна адресна регистрация е задължително съгласно Чл. 99. (В сила от 1.01.2000 г.) (1) Всяко лице е длъжно в срок 30 дни да заяви промяната на настоящия си адрес. Адресната карта за промяна на настоящ адрес се подава до органите  в общината, района, кметството или населеното място, където лицето живее. Самата промяна на настоящ или постоянен адрес се извършва от служители на ЕСГРАОН (Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението) на общините и кметствата.

Възможна е и промяна в постоянния адрес, но за случая е необходим документ за собственост на недвижими имот на желаното място или съгласие от собственика на имота.

Събиране на точки

В случай, че ви предстои появата на нов член в семейството или вече имате дете, е добре да знаете, че промяната на адресната регистрация може да бъде от полза за него при кандидатстване в детско заведение. При промяна на адресната регистрация и изричното уточнение дали местожителството е временно или постоянно, е възможно събирането на точки, които да послужат при класирането на детето за място в детските заведения.

В зависимост обаче от това дали адресът е постоянен или настоящ, както и какво е времето на пребиваване, се определят и броят на точките, с които семейството ще се сдобие.

Безпроблемно получаване на кореспонденция

Смяната на адресна регистрация при наемането на апартамент е необходимо условие за безпроблемното получаване на кореспонденция. Важно е да се знае, че при промяна на адрес, различен от посочения в личната карта, е задължително промяната да бъде отразена и в самата лична карта. Това е от значение за много институции, опитващи се да установяват контакт с Вас, тъй като е възможно да изпращат информация за срокове и/или процедури на последно посочения адрес по лична карта. В такъв случай, съществува голяма вероятност кореспонденциите да не достигнат до актуалното Ви местожителство. А неосъществената промяна в адресната регистрация може да се превърне в предпоставка за пропуснати ползи и срокове.

Освен това, адресната регистрация би била улеснение в случай, че ни се налага да се регистрираме като безработен в бюрото по труда. Освен това, адресната регистрация е от полза при получаване на социални помощи, майчинство и детски добавки. Тя е необходима за осъществяването на справки изваждането на документи, свързани с явяване пред лекарски комисии (ТЕЛК и НЕЛК), както и за получаване на безплатни лекарства. В случай, че имате глоба към КАТ, която налага отнемането на талон е важно да знаете, че впоследствие той бива изпратен в общината. посочена по лична карта. Адресната регистрация е от значение и при други ситуации като регистрация на малки фирми, автомобили или при откриване на банкова сметка.

Право на гласуване            

Необходимо е да се знае, че ако постоянният и настоящият Ви адрес са в различни населени места, имате възможност да поискате да бъдете вписан в избирателния списък по настоящ адрес, но това трябва да се направи в конкретен срок преди изборния ден. След тази дата може да гласувате единствено в секцията по постоянен адрес.

В случай, че сте студент, обучаващ се в град, различен от постоянния адрес, ситуацията се различава. Съгласно Изборния кодекс избирател, който е студент в редовна форма на обучение, може да гласува в избирателна секция по избор в населеното място, където се обучава, когато то е различно от населеното място по постоянен адрес.

Какви документи са необходими?

Документите при смяна на адресна регистрация се различават в зависимост от това дали желаете да впишете апартамента, в който живеете под наем, като постоянен или временен адрес.

При вписването му като постоянен адрес се нуждаете от: 

1.    Документ за самоличност;

2.    Удостоверение за раждане;

3.    Документ за собственост върху имота или

4.    Договор за ползване на имота за жилищни нужди (при наем) – не всеки наемодател е готов да заяви това, тъй като това може да му донесе затруднения вбъдеще

5.    Декларация по чл. 92. ал.3 от ЗГР с нотариално заверени подписи на собствениците на апартамента. /Нотариалната заверка не е необходима, ако съответната декларация е подадена лично от собственика на апартамента.

В случай, че имате родство по права линия със собственика или ползвателя на имота или сте негов съпруг/съпруга, не са необходими документите от т.3 и т.4. Но в такъв случай е нужно да бъдат представени Удостоверение за граждански брак или Решение за развод.

При вписване му като настоящ адрес се нуждаете от:

1.    Документ за самоличност;

2.    Документ за собственост върху имота или Договор за ползване на имота за жилищни нужни (при наем);

3.    Декларация по чл. 92. ал.3 от ЗГР с нотариално заверени подписи на собствениците на апартамента. Нотариалната заверка не е необходима, ако съответната декларация е подадена лично от собственика на апартамента.

Цялата процедура се осъществява лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, или чрез представяне на нотариално заверена декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР.