депозит при подписване на договор на наем

Добри практики: депозит при подписване на договор на наем

Когато подписвате договор за имот под наем е важно да се запознаете с добрите практики в сферата. Научете какво представлява депозитът при подписване на договор тук!


Какво е депозит при договор за наем?


Какво представлява депозитът и защо е важен?

Изискването на депозит от страна на наемодателите вече се е наложило като обичайна практика и присъства като условие в почти всеки стандартен договор за наем. В своята същност депозитът служи като допълнителна гаранция на собственика, в случай че възникне неразбирателство от финансов характер. Вноската е предвидена да покрие неплатени сметки, пропуснати месечни наеми, както и евентуални щети, нанесени по инвентара и общото състояние на жилището. Освен това депозитът създава благоприятна възможност, посредством която наемодателят да избегне рисковете при отдаването под наем и да подсигури спокойствието си. Така дори квартирантът да освободи имота преди уговорения краен срок на действие на договора и то без предизвестие, известно количество от генерираните от него разходите ще бъдат обезпечени. 


За какво да следим в договора при депозит?

Договорът трябва да е писмен

Основната роля на договора за наем е да регламентира взаимоотношенията между двете страни по споразумението, като представя по-детайлна информация както за задълженията и правата на наемателя, така и за тези на собственика на имота. Важно е да знаете, че освен в писмена форма, бихте могли да сключите договор за наем и чрез т.нар. устна договорка. Въпреки това ви съветваме да се придържате към писмените споразумения, тъй като те носят по-голяма сигурност и за двете страни. Уговорените правомощия и отговорности, разписани на хартия, позволяват много по-лесно да бъде проследено дали условията за ползване са коректно спазени. Освен това по този начин ще имате възможност да представите с по-голяма конкретика важните подробности около депозита, касаещи неговия размер, предпочитания начин на получаване и евентуалните причини за задържането му. В случай че се окажете в неблагоприятна ситуация, която налага съдебна намеса, договорът за наем би могъл да ви послужи като свидетелство, че сте били изрядни и сте се ръководили изцяло от вписаните в него условия.


Приемо-предавателен протокол

Приемо-предавателният протокол е документ, който е добре да бъде включен към съпътстващата договора за наем документация. В същността си той представлява детайлно представяне на състоянието на имота, което най-често е представено под формата на списък. В него е добре да бъдат изброени наличните мебели и електроуреди за ползване, както и тяхното състояние. Желателно е да се даде информация дали те са достъпни за пълноценно използване, или е наложително да минат през ремонт, за да бъдат отново въведени в експлоатация. Препоръчително е да се обърне внимание дори на подробности, които на пръв поглед, могат да изглеждат незначителни като – видими захабявания и дефекти по интериора, пукнатини по плочките/мазилката. Тази конкретика е от съществено значение, тъй като е свързана пряко с депозита. Въз основа на посоченото в протокол описа се определя дали и каква част от депозита ще бъде възвърната на наемателя след прекратяване/изтичане на договорните отношения.


Размера на депозита

Ако тепърва ви предстои да отдавате имоти под наем, трябва да сте наясно, че една от най-спорните теми е съсредоточена именно в това каква е допустимата стойност за неговата стойност. Съгласно най-често срещаните случаи от практиката, той е в размер на един или два месечни наема. Разбира се, не е изключена възможността собственикът на жилището изобщо да не изисква подобен тип финансов залог. Добре е да имате предвид, че няма правило, с което да е необходимо да се съобразите, следователно имате пълната свобода да вземете решението изцяло с оглед на вашата лична преценка. Така например ако наемът на отдаваното от вас жилище е 350 лева, но съвсем скоро имотът е минал през основен ремонт, а обзавеждането му е ново, напълно основателно е да предпочете да ви бъде предплатено с по-висока сума. От особено значение е да знаете, че в ролята си на хазяин, вие сте натоварен с отговорността да съхранявате сумата през целия период на действие на договора. Съгласно изискванията, трябва да разполагате във всеки един момент с не, в случай че наемателят предяви желание да прекрати договора за наем предсрочно.


Начин на получаване на депозита

Не забравяйте, че е необходимо да запознаете своя квартирант с всички детайли, имащи отношение към това по какъв начин очаквате да получите сумата, предвидена за депозита – на ръка или по банков път. В случай че сте се спрели на възможността да получите вноската чрез превод по вашата сметка, не забравяйте да предоставите на наемателя своя IBAN.


Задържане на депозит и причини

Както вече стана ясно, при приключване на договорните отношения, депозитът може да бъде задържан, ако обстоятелствата налагат това. В случай че наемателят е:

>  влошил общото състояние на имота;
>  оставил е неплатени битовите сметки за режийни разходи като електричество, топла и студена вода, парно и други;
>  пропуснал да се издължи пред вас

Имате резонното право да не възвръщате на наемателя, предадената от него предварителната вноска. Сред основните причини, които обуславят удържането на част или на целия депозит, са: сериозно влошаване на чистотата и хигиената в жилището, липсата на грижа и поддръжка на имота, директно нанесени повреди и щети, като и загубени ключове в края на договора за наем. Разбира се, в случай че наемателят е бил съвестен в покриването на разноските и стопанисването на имота, то се предполага депозитът да му бъде изцяло възстановен.


Период на получаване на депозита обратно

Добре е да сте наясно, че наемателят следва да получи обратно своя депозит в края на наемния период. За целта е желателно вие да инспектирате имота и да проверите наличния инвентар, преди той да освободи жилището. Важно е да вземете предвид предварително подписания от двама ви приемо-предавателен протокол. Освен това е имайте предвид, че лицето, което връща депозита сте именно вие (от позицията на наемодател), дори ако първоначално сумата е изплатена на агенция, която е сътрудничила за отдаването.


Разплащане след края на договора

От значение е да знаете, че при липса на двустранно подписан опис, чрез който да се удостовери дали има нанесени вреди, квартирантите трябва да си получат обратно дадения депозит. В случай че откажете, наемателите имат пълното право да потърсят съдействие от адвокат и да претендират за депозита по съдебен ред. Именно поради това обстоятелство е от значение освен депозит, към договора за наем да бъде включен приемо-предавателен протокол. Трябва да имате предвид, че формулировката в клаузата за депозита са от особено значение за неговото връщане са от особено значение, тъй като са възможни много интерпретации по темата. Важно е да бъде уточнено, че ако наемателят освободи имота след описаното в договора предизвестие, двете страни трябва да съставят протокол за изразходваните консумативи. След като въпросните разходи бъдат покрити с част от депозита, е необходимо остатъкът да бъде върнат на наемателя. Ако квартирантът освободи жилището преди изтичане на уговореното предизвестие, хазяинът има право да удържи от депозита и дължимия наем за останалото време като пропуснати ползи.